درباره ما

پایگاه اطلاع رسانی «خوز»

شماره ثبت 24763 / 93   

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مرتضی پورسامانی

سردبیر: روح اله پورسامانی
دبیر سرویس عکس: سید مدیار شجاعی فر
مدیر داخلی: سناء آل منیع

نشانی: اهواز- 24 متری - بین مصطفایی و شریف زاده -طبقه دوم بانک مسکن
کد پستی: 6193743116