"آرش محجوبی"، تصریح کرد: سازمان می‌تواند با استفاده از امکانات و زیرساخت‌های مناسب اقدامات موثری جهت پروژه‌های ارتقای بهره وری مصرف آب در اراضی تحت تملک خود، تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین برنامه ریزی و اجرا نماید و بدین وسیله می‌توان با ارائه پیشنهادات سازنده گامی موثر درجهت تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی برداشت.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، با بیان اینکه الگوسازی و کاهش مصرف، اهداف بالای ملی دارند تاکید کرد: فرآیند گردش کار و وظایف واحدهای مختلف سازمانی توسط معاونت آبیاری و زهکشی جهت اجرای طرح، تهیه و ارائه گردد.


"عباس صدریان‌فر" تصریح کرد تا جدول مالی براوردهای هزینه و درآمد طرح‌های پایلوت آبزی‌پروری سازمان با دقت بالاتری تهیه و به منظور بررسی و جمع بندی چگونگی اقدام برای جذب سرمایه‌گذاری، در جلسه‌ای با حضور وی اجرایی شود.

"حبیب اله بصیرزاده"، رئیس گروه ارتقای بهره‌وری و مصرف بهینه آب اظهار کرد: این کارگاه با عنایت به لزوم طراحی و اجرای الگوی موفق طرح‌های ارتقای بهره وری مصرف آب در استان، اراضی تحت تملک و بلا استفاده سازمان و موافقت مدیرعامل محترم سازمان با مولدسازی اراضی پس از برگزاری مطالعات اولیه، بازیدهای میدانی و جلسات مکرر با همکاران سازمانی، مشاورین و دیگر صاحبنظران برگزار گردید.