تاریخ انتشار: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۲۳:۲۳
کد خبر: ۱۴۶۴۵۲
print
نسخه چاپی
send
ارسال به دوستان
ذخیره
اسامی داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی سه شهر شادگان، ختافره و دارخوین شهرستان شادگان روز پنجشنبه منتشر شد
اسامی داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی سه شهر شادگان، ختافره و دارخوین شهرستان شادگان روز پنجشنبه منتشر شد.

اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات فرمانداری شادگان ، در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آیین نامه اجرایی، اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر شادگان به شرح زیر اعلام شد.

1 - آقای علی آگاهی فرزند عبد الصمد کد نامزد 124
2 - آقای مرتضی البوخنفرثابت مشهور به البوخنفر- ثابت - ثابتی فرزند ضاحی کد نامزد 125
3 - آقای حمید البوشهبازی فرزند ناصر کد نامزد 126
4 - آقای عبدالعزیز الهی منش مشهور به عزیز فرزند محمدعلی کد نامزد 127
5 - آقای عبدالنبی برحی مشهور به ابو سجاد - بریهی فرزند جاسم کد نامزد 128
6 - آقای عباداله جلیلی فرزند اشکبوس کد نامزد 129
7 - آقای عبدالزهرا جنامی مشهور به ابو جمال فرزند عزیز کد نامزد 141
8 - آقای محمد حبیبی مشهور به ندارد فرزند مزبان کد نامزد 142
9 - خانم لطیفه حسینی فرزند سید شبیل کد نامزد 147
10 - آقای قاسم خالدی فرد مشهور به خالدی وقاسم فرزند محمد کد نامزد 148
11 - آقای رضا خلوی زاده فرزند حسن کد نامزد 149
12 - آقای طاهر خنافره مشهور به طاهر ربیحات فرزند صادق کد نامزد 151
13 - آقای عبدالعباس خنافره فرزند کریم کد نامزد 152
14 - آقای عبداله دادمرز مشهور به دریس فرزند شنین کد نامزد 154
15 - آقای ولید دورقی مشهور به توفیق منیعات فرزند نعیم کد نامزد 156
16 - آقای جعفر ربیعی فرزند محمود کد نامزد 157
17 - آقای ولید رمضانی مشهور به آلناصر فرزند حمید کد نامزد 158
18 - آقای مرتضی ریاضی فرزند سلطان کد نامزد 159
19 - آقای حسین ژیان فرزند بهادر کد نامزد 162
20 - آقای جعفر سعیدی فرزند سردار کد نامزد 164
21 - آقای سیدمحمدعلی سیدیان مشهور به موسوی فرزند سیدناصر کد نامزد 165
22 - آقای لطیف شاه وردی مشهور به شاوردی فرزند فری کد نامزد 167
23 - آقای جواد شاوردی فرزند عبدالکاظم کد نامزد 168
24 - آقای مهدی شاوردی فرزند حبیب کد نامزد 171
25 - آقای مهدی صباحی مقدم مشهور به مهدی مقدم فرزند یحیی کد نامزد 172
26 - آقای هیثم عامریان فرزند عبدالخالق کد نامزد 174
27 - آقای علی عبودی فرزند یحیی کد نامزد 175
28 - آقای توفیق عساکره فرزند جلیل کد نامزد 176
29 - آقای مرتضی عساکره مشهور به نعیماوی فرزند خلف کد نامزد 178
30 - آقای رمضان عسکراوی مشهور به ندارد فرزند عبداله کد نامزد 179
31 - آقای سیدسعید غاوی نژاد مشهور به موسوی - البوشوکه - شاکاوی فرزند سید فییر کد نامزد 182
32 - آقای محمود فارسی فرزند حجت اله کد نامزد 184
33 - آقای نعیم مڃاسبه مشهور به ابوامین- نعیم - حاج نعیم -حاج مچاسبه فرزند محمود کد نامزد 185
34 - آقای محمدجواد مچاسبه سلیط مشهور به ابوطه فرزند سعید کد نامزد 186
35 - آقای حسین مشهدی زاده مشهور به حسین معرفی فرزند رضا کد نامزد 187
36 - آقای حمید مطرودی فرزند ابراهیم کد نامزد 189
37 - آقای علی مطرودی مشهور به ندارد فرزند محمد کد نامزد 191
38 - آقای ابراهیم مظلوم پور فرزند گحیط کد نامزد 192
39 - آقای طاهر مقدم مشهور به ابوسعید- صباحی مقدم فرزند عبدالحسین کد نامزد 194
40 - آقای مصطفی مقدم زاده مشهور به مقدم فرزند مرید کد نامزد 195
41 - آقای ریاض مقدمی زاد مشهور به دیمو فرزند موسی کد نامزد 196
42 - آقای یوسف مقدمی زاد مشهور به مقدم فرزند ابراهیم کد نامزد 197
43 - آقای سلمان موسوی مشهور به سید سلمان آلبوشوکه فرزند سید جاسم کد نامزد 198
44 - آقای سعید نعیماوی فرزند مهدی کد نامزد 214
45 - آقای هادی نعیماوی مشهور به مجید- عساکره فرزند صمد کد نامزد 215
46 - خانم سیما نیک نژاد مشهور به - فرزند حمید کد نامزد 217


**بر اساس این گزارش لیست نهائی کاندیداهای شورای شهر خنافره نیز به شرح زیر اعلام شد.
1-محمدرضا آبادی زاده کد داوطلب:15
2-حمزه البوخنفر کد داوطلب:18
3-محمد البوخنفر کد داوطلب:24
4-حاتم البوخنفر کد داوطلب:17
5-هادی البوخنفرکد داوطلب:25
6-امین البوخنفر کد داوطلب:16
7-عباس البوخنفر کد داوطلب:19
8-توفیق امیری پور کد داوطلب:27
9-ماهر توفانی زاده کد داوطلب:28
10-عباس جنامی کد داوطلب:29
11-محسن سالمی کد انتخاباتی:42
12-غانم سداوی کد انتخاباتی:45
13-محمود سرحانی کد انتخاباتی:46
14-داود شاوردی کد انتخاباتی:48
15-محمد شاوردی کد انتخاباتی:52
16-جمال شاوردی کد انتخاباتی:47
17-علی شاوردی کد انتخاباتی:51
18-مهدی شفیعی کد انتخاباتی:56
19-علی عگاری کد انتخاباتی:57
20-عبدالحسن عمرانی زاده کد انتخاباتی:58
21-مجید گرانی کد انتخاباتی:59
22-عبدالحسن مجدم نیا کد انتخاباتی:61
23محمد مقدم کد انتخاباتی:62
24-یونس موری کد انتخاباتی:64
25-کریم نیازمهر کد انتخاباتی:65

***به گزارش ایرنا اسامی نامزدهای حوزه انتخاباتی شهر دارخوین نیز به شرح زیر است.
1-عظیم آلبوخنفر کد داوطلب:24
2-حبیب آلبوخنفر کد داوطلب:21
3-عبدالرزاق البوبالد کد داوطلب:16
4-عبداله البوبالد کد داوطلب:17
5-حسن البوبالد کد داوطلب:15
6-یعقوب البوبالدی کد داوطلب:19
7-عباس بالدی کد داوطلب:25
8-محمد پورحزبه کد داوطلب:26
9-ریاض حزبه ئیان کد داوطلب:27
10-کمال حسنیان کد داوطلب:28
11-کریم خسرجی کد انتخاباتی:29
12-مژگان رجبی کد انتخاباتی:41
13-حسن رشیدی کد انتخاباتی:42
14-یونس شاوردی خضرائی کد انتخاباتی:45
15-مکی شمخانی کد انتخاباتی:46
16-مهدی عسگری کد انتخاباتی:48
17-سیدهادی غرابی کد انتخاباتی:51
18-ابراهیم کریمی کد انتخاباتی:52
19-حاتم مهدی فر کد انتخاباتی:54
20-رحمان هل بوبالدی کد انتخاباتی:57
21-خلیل هل بوبالدی کد انتخاباتی:56

ستاد انتخابات شهرستان شادگان در این اطلاعیه عنوان کرده است نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر پنج نفر اسـت، رأی دهـندگان در روز اخذ رأی فـقط اسامی تعداد حداکثر پتج نفـر را می توانند در برگ رأی بنویسند .

همچنین نظر به استقرار هیات اجرایی شهرستان در فرمانداری شادگان در اجرای ماده 25 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد.

بر اساس این آگهی شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده70 آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.
ایمیل مستقیم: info@khouznews.ir
پیامک: 5000205020
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار